Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon, Warwickshire.
 
Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon, Warwickshire.