The Nantlle Ridge, Snowdonia NP, Wales.
 
The Nantlle Ridge, Snowdonia NP, Wales.